Chuyện lạ đó đây

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chuyện lạ đó đây

Chánh-Tà
This post was updated on .
Cậu bé này có khả năng là một Nhí nếu ở hstd. Nhìn cậu cũng lơ ngơ thấy tội. Cũng may bà mẹ này không cho con tiếp tục phát triển về tập thần thông. Gia đình này tập theo Pháp Luân Công:Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Chuyện lạ đó đây

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Cậu bé này không tập gì cả mà vẫn có được Cái Thấy: