Chị Cúc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chị Cúc

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Chào quý bạn,

Đây là đường link Tibu nói về Chị Cúc:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?PHPSESSID=m0u31s7uvtoj2r7sun0ps60037&topic=17899.msg67808#msg67808

Qua bài "pháp âm" của Tibu, Chánh-hay-Tà cũng nói rõ sự thật về Chị Cúc cho mọi người hiểu rõ hơn bản tánh xảo trá của Tibu.

Đầu tiên, việc đem chuyện riêng tư của gia đình Chị Cúc lên một diễn đàn cho mọi người biết là một việc thiếu tôn trọng chuyện cá nhân của người khác, đặc biệt người này đã yên nghỉ vĩnh viễn.  Những từ Tibu dùng như "con đỉ" nói về Chị Cúc và phán xét người chồng của Chị Cúc quả rất là thô bỉ, tục tỉu và hạ lưu của tầng lớp chợ búa.  Hơn nữa, Chị Cúc còn là người rất hào phóng từng bao tiền cho Tibu về Việt Nam chơi khi Chị còn tu tập với Tibu.

Nhưng Sự Thật ít ai biết Chị Cúc vốn đã không tập theo Tibu từ nhiều năm, nhất là khi Chị Cúc đưa cư sĩ Ba Danh qua Mỹ chơi thì Chị Cúc đã có chủ ý không tập theo Tibu.  Chị Cúc đã sớm nhận ra Tibu không phải là người Thầy chân chính.  Tuy nhiên, Tibu vẫn cứ mạnh miệng cho rằng Chị Cúc là người tu tập giỏi của HSTĐ cho đến lúc chết.  Đúng là quá xảo trá.  Người đã thành cát bụi, Tibu nghĩ là không có ai đối chứng chăng?

Đây là kiểu gian trá mà Tibu rất hay thường làm.  Nếu Chị còn tập theo Tibu và có nhiều công đức tu hành, với bản tánh khoe khoang và nổ như đại bác của Tibu, Tibu sẽ rao ầm ầm ngay khi Chị Cúc vừa mất, chứ không đợi đến giờ mới đưa ra những bài pháp âm như vậy.

Chánh hay Tà, Sáng suốt hay mê muội.  Đó là sự chọn lựa của quý bạn.